Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Over ons privacybeleid

Recreatiewoning.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Upton Vastgoed / Recreatiewoning.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Neostrada B.V. webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Neostrada B.V.. Neostrada B.V. verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Neostrada B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Neostrada B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Neostrada B.V. e-mail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Neostrada B.V.. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Neostrada B.V. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Webdevelopment en marketing

Effecton, Koen Nijhuis, UX Lab (‘Verwerker’)

Wij maken gebruik van web development en/of marketing diensten van Verwerker. Verwerker verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.  Wij hebben met Verwerker een verwerkersovereenkomst afgesloten. Verwerker  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Verwerker is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment en order processors

Mollie B.V.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie B.V.. Mollie B.V. verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie B.V. behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie B.V. deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie B.V.'s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

@Leisure Group en Interhome

Voor het afhandelen van een (deel van) de orders en betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platformen van @Leisure Group en Interhome. @Leisure Group en Interhome verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. @Leisure Group en Interhome heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. @Leisure Group en Interhome  behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. @Leisure Group en Interhomedeelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van @Leisure Group 's en Interhome's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. @Leisure Group en Interhome bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Boekingen realiseren

@Leisure Group en Interhome

Als u een boeking bij ons plaatst is het onze taak om uw boeking te realiseren. Wij maken gebruik van de diensten van @Leisure Group en Interhome voor het uitvoeren van een deel van de boekingen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met @Leisure Group en Interhome delen. @Leisure Group en Interhome gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat @Leisure Group en Interhome onderaannemers inschakelt, stellen @Leisure Group en Interhome uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Eigenaren van accommodaties

Als u een boeking bij ons plaatst is het onze taak om uw boeking te realiseren. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de eigenaar van de accommodatie die u heeft geboekt delen. De accommodatie-eigenaar gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat accommodatie-eigenaar onderaannemers inschakelt, stelt accommodatie-eigenaar uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Flynth adviseurs en accountants B.V.

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Flynth adviseurs en accountants B.V.. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Flynth adviseurs en accountants B.V.. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Flynth adviseurs en accountants B.V. is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Flynth adviseurs en accountants B.V. gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Upton Vastgoed / Recreatiewoning.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de  dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Upton Vastgoed / Recreatiewoning.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics, AdWords, AdSense

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst, AdWords en AdSense. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Facebook, Google+, Twitter (‘Sociale Media’)

Via onze website worden cookies geplaatst van Sociale Media. Wij gebruiken deze dienst om interactie met sociale media mogelijk te maken, bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de dit gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Sociale Media kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Sociale Media gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige diensten en producten.

@Leisure Group (Belvilla) en Interhome

Via onze website worden cookies geplaatst van het Nederlandse bedrijf @Leisure Group en het Zwitserse Interhome. Wij gebruiken deze dienst om het mogelijk te maken een accommodatie te boeken. Wij maken gebruik van de diensten van @Leisure Group en Interhomevoor het uitvoeren van een deel van de boekingen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met @Leisure Group en Interhome delen. @Leisure Group en Interhome gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat @Leisure Group of Interhome onderaannemers inschakelt, stelt @Leisure Group en Interhome uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Upton Vastgoed / Recreatiewoning.nl

Meester Kuiperstraat 8

7666 NP Fleringen

Nederland

(054) 657-0983

service@recreatiewoning.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Dhr. H. Poppink

ALGEMENE VOORWAARDEN

Recreatiewoning.nl stelt uw interesse in onze website buitengewoon op prijs.

De dienst van Recreatiewoning.nl bestaat uit het, via het medium Internet, bijeen brengen van verkopers en/of verhuurders (hierna: “Aanbieders”) en mogelijke kopers en/of huurders (hierna: “Zoekenden”) van recreatiewoningen. Gezamenlijk worden Aanbieders en Zoekenden aangeduid als “Partijen”. De recreatiewoningen kunnen zich zowel binnen als buiten Nederland bevinden.

Recreatiewoning.nl biedt Aanbieders de gelegenheid om tegen betaling een advertentie te plaatsen op de website van Recreatiewoning.nl. Zoekenden kunnen op voornoemde advertentie reageren.  

Het is voor Recreatiewoning.nl niet mogelijk om de informatie te controleren die door Partijen wordt verstrekt. Derhalve dient de website van Recreatiewoning.nl te worden beschouwd als een passief advertentiemedium. Recreatiewoning.nl is op geen enkele wijze betrokken bij de (pre-) contractuele fase tussen Partijen. Enkel en alleen Partijen zijn verantwoordelijk voor de door hun gevoerde (rechts-)handelingen, voor de juistheid van de door Partijen verstrekte informatie, over de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingbekwaamheid van Partijen, alsook voor de mogelijke totstandkoming en nakoming van de tussen Partijen mogelijk gesloten overeenkomst.

Ter bescherming van de Zoekende dient de Aanbieder ten tijde van het plaatsen van een advertentie te garanderen dat alle door hem verstrekte informatie juist, volledig en niet misleidend is, alsmede dat de door de Aanbieder verstrekte informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Recreatiewoning.nl is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor alle mogelijke schade die mogelijk ontstaat dan wel mogelijk is ontstaan als gevolg van het door Partijen gebruiken van en/of vertrouwen op informatie die op de website van Recreatiewoning.nl is geplaatst dan wel via de website van Recreatiewoning.nl is verstrekt, alsook is Recreatiewoning.nl niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor enig handelen van Partijen.

Recreatiewoning.nl is te allen tijde gerechtigd om een advertentie te weigeren en/of te verwijderen van de website.

Recreatiewoning.nl is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor alle mogelijke schade die ontstaat dan wel is ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk plaatsen van een advertentie op de website Recreatiewoning.nl.

Recreatiewoning is niet aansprakelijk indien de Aanbieder tekort komt in de nakoming van de door de Aanbieder afgegeven garantieverplichting inzake de juistheid en volledigheid van de informatie.

Recreatiewoning.nl is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die mogelijk op enigerlei wijze met de website van Recreatiewoning.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).

Recreatiewoning.nl is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Recreatiewoning.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Recreatiewoning.nl garandeert niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. 

Partijen vrijwaren Recreatiewoning.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van het niet naleven of overtreden van deze voorwaarden door Partijen, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van deze website door Partijen.

Mocht Recreatiewoning.nl jegens Partijen en/of derden op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Recreatiewoning.nl beperkt tot het vergoeden van directe schade. Recreatiewoning.nl is nimmer gehouden tot het vergoeden van indirecte schade. Iedere aansprakelijk van Recreatiewoning.nl jegens Partijen en/of derden is beperkt tot het bedrag dat de Aanbieder verschuldigd is aan Recreatiewoning.nl uit hoofde van het plaatsen van een advertentie op Recreatiewoning.nl.

 

PRIJZEN

De volgende advertentietarieven zijn van toepassing:

ADVERTEREN PARTICULIER

TE HUUR;

plaatsing   1 object    € 65,00 per jaar.

plaatsing   3 objecten  10 % korting.

plaatsing   5 objecten  15 % korting.

plaatsing 10 objecten (of meer) 20 % korting.

 

TE KOOP;

plaatsing   1 object    € 90,00 per jaar.

plaatsing   3 objecten  10 % korting.

plaatsing   5 objecten  15 % korting.

plaatsing 10 objecten (of meer) 20 % korting. 

 

Bovenstaande prijzen zijn exclusief het thans geldende B.T.W. tarief.


ADVERTEREN ZAKELIJK

Voor makelaars en partijen als bijvoorbeeld ontwikkelaars van recreatief onroerend goed is het mogelijk om via onze zakelijke module te adverteren. Dit kan worden gedaan door middel van het inkopen van zogenaamde “credits” . 
Nadat u dit heeft gedaan kunt u gelijk uw aanbod op onze website plaatsen. Hoeveel recreatiewoningen u wilt plaatsen is helemaal aan u zelf en dit maakt prijstechnisch verder ook niet uit.
Een “credit” wordt afgeschreven van uw account op het moment dat een bezoeker van onze website een contactformulier heeft ingevuld welke toebehoort aan een recreatiewoning uit uw klantenbestand. Op uw account kunt u controleren hoeveel “credits” u nog heeft en het is mogelijk om desgewenst nieuwe “credits in te kopen.

inkoop 10 credits  € 137,90
inkoop 25 credits  € 317,10
inkoop 50 credits  € 583,95
inkoop 100 credits  € 1.015,00

Bovenstaande prijzen zijn exclusief het thans geldende B.T.W. tarief.