Disclaimer

Disclaimer

Functioneren internet website


Recreatiewoning.nl is gekoppeld aan een kwalitatief hoogwaardig bedrijf welke de hosting verzorg voor ons.  Normaliter zullen wij daarom verzekerd zijn van een snelle en betrouwbare weergave van onze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat onze website zonder een enkele onderbreking online zal zijn.
Ondanks de constante zorg en controle die wordt uitgeoefend op de website van recreatiewoning.nl is het mogelijk dat informatie op deze website niet (meer) correct is, Recreatiewoning.nl neemt hiervoor geen aansprakelijkheid. Wel worden wij gaarne op oncorrecte informatie op onze website gewezen door de bezoekers, wij zullen vermeende misvattingen dan op zeer korte termijn nalopen en zo nodig aanpassen dan wel verwijderen.

Aansprakelijkheid

Recreatiewoning.nl en/of haar redactioneel schrijvers, adverteerders, enzovoort  aanvaarden op geen enkele manier de aansprakelijkheid ten aanzien van welke geleden schade dan ook. Recreatiewoning.nl is niet aansprakelijk voor de informatie die adverteerders op onze website plaatsen, deze is voor hun geheel eigen risico. Zij dienen zelf naast de correcte informatie ook te zorgen dat hun eigen advertentie(s) “up to date” blijven.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Recreatiewoning.nl neem hiervoor geen aansprakelijkheid.
Beweringen en meningen, geuit in de rubriek “achtergrond” zijn van de redactioneel schrijvers van het desbetreffende artikel en hoeft niet overeen te komen met de mening van Recreatiewoning.nl. De informatie die u van de diverse auteurs op onze website kunt vinden moet gezien worden als kennisvergaring aangaande een bepaald aan het thema “recreatiewoning” gerelateerd onderwerp.  De bezoeker dient de informatie in de desbetreffende artikelen niet automatisch voor waarheid aan te nemen. Er kunnen misvattingen in een artikel staan en ook kan door het verstrijken van tijd bepaalde zinsneden niet meer actueel zijn. 

Wijzigingen

Recreatiewoning.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetwebsite toebehorende informatie, met inbegrip van de tekst van alle rubrieken waaronder deze Disclaimer, te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder hiervan vooraf of nadien een aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de alle hiertoe behorende onderdelen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland