Belastingvoordeel in Portugal ?

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

Het Portugese belastingstelsel is lastig te doorgronden

Portugal doet er alles aan om (kapitaalkrachtige) mensen en bedrijven aan te trekken. Vestigt u zich als nieuwe inwoner in Portugal dan kunt u  sinds 2009 een vrijstelling krijgen. Men kan van deze bij-zondere fiscale verblijfstatus (non habitual resident individuals)   genieten voor een maximale pe-riode van 10 jaar. Daarna valt men onder het normale IRS-belastingregime.

De vrijstelling geldt (soms) ook voor pensioeninkomsten uit Nederland, alsmede voor winst op de verkoop van onroerend goed. Dit regime geldt echter niet voor aanmerkelijk belangwinsten. Hiervoor dient u een andere “route” te bedenken.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen voor de Status van buitengewone belastingresident  in Portugal.
Deze status wordt verleend aan individuele personen die om fiscale redenen resident zijn geworden in Portugal, gerekend vanaf 1 januari 2009, en die in de voorafgaande 5 jaar deze status niet hebben gehad.

U kunt de status van Portugees belastingresident (IRS) in een bepaald fiscaal jaar verwerven via verschillende wegen:

• Als u meer dan 183 dagen op Portugees grondgebied verblijft (ongeacht deze periode
aaneengesloten is of niet) 

• Als u op 31 december van het belastingjaar minder dan 183 dagen op Portugees grondge-
bied verbleef kunt u toch in aanmerking komen voor deze bijzondere status als u in Portugal
een woning bezit, waaruit kan worden afgeleid dat u de intentie heeft langer in Portugal
te verblijven. 

• Als u op 31 december een “crew member” bent  van een schip of vliegtuig, waarvan het
hoofdkantoor/management van de maatschapij in Portugal gevestigd is

• Als u op 31 december lid bent van een huishouden, waarvan 1 van de echtgenoten op
31 december resident is in Portugal.

Als u aan deze bijzondere verblijfstatus voldoet en u geniet inkomsten uit arbeid, zelfstandige/ free-lance activiteiten/diensten uit Portugese of niet-Portugese bron dan worden deze in Portugal belast tegen een speciaal vlak tarief van 20%  i.p.v. de standaard progressieve belastingtarieven die kunnen oplopen tot 46,5 % + 3 % toeslag.

Voorwaarde is wel dat de inkomsten worden verdiend in een bronland, waarmee Portugal een belas-tingverdrag heeft afgesloten. Is dat niet het geval dan moet het land de belastingregels over-eenkomstig OESO afspraken toepassen.

Inkomsten die onder het gunstige belastingregime kunnen vallen zijn:

Passief inkomen uit niet-Portugese bron. 
Onder passief inkomen wordt in dit verband verstaan:
Niet-Portugese rente, dividendinkomsten / vermogenswinsten  en overig inkomen uit vermogen/kapitaal en inkomen uit onroerend goed/pensioenen.

Ook actief inkomen (arbeidsinkomen, verleende diensten, royalties) is vrijgesteld van Portugese IRS. Ook in dit geval geldt dat deze inkomsten belast moeten zijn in het bronland. Op voorwaarde dat de inkomsten zijn genoten uit activiteiten (met een hoge toegevoegde waarde) van wetenschappelijke, creatieve of technische aard.

Residenten met een bijzondere verblijfstatus kunnen binnen het kader van belastingverdragen
echter ook opteren voor de standaard belastingtarieven (IRS), met progressieve tarieven.

Onder  activiteiten/beroepen met een hoge toegevoegde waarde worden verstaan:

Architecten, ingenieurs, artiesten, auteurs, muzikanten, medici, boekhouders/accountants, college professors,  psychologen,  it-specialisten, data processors, nieuwsdiensten, wetenschappelijke onderzoekers,  senior personeel van vennootschappen, investeerders, directeuren en managers van bedrijven die profiteren van de fiscale vrijstellingen in Portugal.

Onderhandelen over een 2e huis met Fransen

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Nieuw jaar ! Nieuwe kansen ?

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen