Erfgenamen let op uw SAECK !!!

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

Erfbelasting in Spanje

Met het oog op fraudebestrijding is eind 2010  door de Tweede Kamer via een amendement een verdere aanscherping van de erfbelasting doorgevoerd, die op 1 januari 2012 in werking is getreden.

In het kader van de bestrijding van de zogenaamde “Edelweiss”constructies(zo genoemd omdat het vermoeden bestaat dat er veel “zwart” vermogen naar Zwitserland is doorgesluist mede in verband met het Zwitserse bankgeheim)  is na artikel 10b van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende
Hoofdstuk 1A Informatieverplichting
Artikel 10c
Wat houdt voormeld artikel 10c zoal in?:
Zoals u weet wordt erfbelasting geheven van de verkrijger(erfgenaam), die aangifteplichtig is.
In het kader van voormeld artikel dienen alle erfgenamen de aangifte erfbelasting mede te ondertekenen.

Indien de erfgenamen er weet van hebben dat bepaalde bestanddelen van de nalatenschap, waarover erfbelasting is verschuldigd, zich in het buitenland bevinden, dienen die erfgenamen deze bestanddelen aan te geven bij de bevoegde Inspecteur of daarvan alsnog mededeling te doen bij onjuiste- of onvolledige aangifte.
Ieder van de de erfgenaam  die zich niet houdt aan voormelde verplichting is een vergrijpboete bij navordering erfbelasting verschuldigd.

De belangrijkste wijziging is echter dat de navorderingstermijn van 12 jaar is vervallen waarvoor in het kader van artikel 66 van de Successiewet 1956 een onbeperkte navorderingstermijn in de plaats is gekomen.

Tevens is met ingang van 1 januari 2012 in het kader van een wijziging van artikel 72 van de Successiewet 1956 de executeur , die benoemd is en die benoeming heeft aanvaard, verplicht de aangifte te doen, in tegenstelling tot voor 1 januari 2012, toen de executeur slechts bevoegd was voormelde aangifte te doen. Het voorgaande is eveneens van toepassing  op voornoemde executeur, wiens aansprakelijkheid echter vervalt indien hij aannemelijk kan maken dat het niet aan hem is te wijten dat een onjuiste- of onvolledige aangifte erfbelasting is gedaan.
De erfgenamen houden evenwel de verplichting tot het doen van (nadere) aangifte erfbelasting, indien zij naderhand kennisnemen van verzwegen bestanddelen van de nalatenschap in het buitenland, waarover erfbelasting is verschuldigd.

Mr R.H.C. Bakker
www.florinwish.eu

Als makelaar de 2de woningmarkt betreden

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Het loodje leggen in Spanje

Geplaatst op 28-11-2019 in Emigreren

0 reacties

Reactie plaatsen