Onroerende zaakbelasting Italië (ICI) 2012

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

De Italiaanse zaakbelastingen, wat en hoe?

Vanaf 2012 verandert er door het Decreet Monti van 4 december 2011 het nodige met betrekking tot de Italiaanse gemeentelijke onroerende zaaksbelasting, de ICI (imposta comunale sugli immobili). De ICI zal deel gaan uitmaken van de nieuw in te voeren gemeentelijke belastingheffing, IMU (imposta municipale unica), waarin ook andere heffingen zullen worden opgenomen zoals de afvalstoffenheffing en andere heffingen voor gemeentelijke diensten. De ICI wordt geherintroduceerd voor de prima casa, de woning die de hoofdverblijfplaats is, nadat deze heffing in 2008 onder Berlusconi was afgeschaft. Overigens is de ICI voor de tweede woning (seconda casa) altijd van kracht gebleven. De ICI houdt woningbezitters in Italië danig bezig. En dat is niet verwonderlijk aangezien het eigen woningbezit onder de Italianen volgens het Italiaanse bureau voor de statitiek ISTAT 71% bedraagt. Maar ook voor buitenlandse woningbezitters hebben de wijzigingen gevolgen.

Voor de heffing van de nieuwe ICI zijn twee tarieven voorzien:

  • Een tarief van 0,76% dat geldt voor alle onroerende zaken behalve de prima casa; dus de tweede en derde woning, bedrijfsgebouwen, etc. Dit tarief komt neer op ongeveer 8 promille van de waarde van de onroerende zaak.
  • Een gereduceerd tarief van 0,4%. Dit is het tarief dat zal worden toegepast op de hoofdverblijfplaats (de prima casa) en komt neer op 4 promille van de waarde.

De nieuwe ICI zal jaarlijks worden geheven en zal worden berekend op basis van de kadastrale waarde van de onroerende zaak, gecorrigeerd met een factor voor herwaardering van de onroerende zaak en een vermenigvuldigingsfactor. Men ging er algemeen vanuit dat de herintroductie van de ICI gepaard zou gaan met een herwaardering van de kadastrale waarde (die is vastgelegd op de waarde in 1990) naar de werkelijke (markt)waarde. Maar blijkt niet het geval. Een dergelijke operatie zou een enorme inspanning vergen en is niet op korte termijn te realiseren. Daarom is gekozen voor een correctiefactor van 5% over de kadastrale waarde van de bezittingen en een vermenigvuldigingscoëfficient van 160. Al met al zou dit neerkomen op een verhoging van de heffing met 60%.

Of de woningbezitter duurder uit zal zijn onder de nieuwe ICI-IMU dan onder de “oude” ICI is onderwerp van discussie. Door de toepassing van de correctiefactoren zal de nieuwe ICI voor de seconda casa hoger uitvallen. Maar er zijn ook geluiden dat de nieuwe ICI voor de prima casa weleens goedkoper zou kunnen zijn dan de ICI zoals die gold tot 2008, omdat het tarief ten opzichte van 2007 (4,89 promille voor de prima casa) lager is dan het tarief van 4 promille per 2012, en omdat er een belastingaftrek voor de prima casa is voorzien van € 200,= (was tot 2008 € 103,=).

De opbrengst van de nieuwe gemeentelijke heffing zal voor een deel in de gemeentekas vloeien en voor een ander deel in de staatskas. De gemeente heeft bij de vaststelling van het tarief een bandbreedte van respectievelijk 0,2%  voor de prima casa en 0,3% voor de seconda casa. Hoe een en ander precies zal uitpakken is nog afhankelijk van de parlementaire behandeling van de Manovra Monti. Vooralsnog lijkt het erop dat de ICI-IMU in ieder geval voor bezitters van een tweede woning en voor ondernemers een lastenverzwaring zal inhouden.

Bron:

Mr drs M.J. (Margreet) Sjoerts is advocaat bij The Practice.it in Italië.

Medewerkster handboek Wonen en kopen in Italië

Bovenstaande is nuttige informatie als u overweegt een huis in Italië te kopen. Voor nog meer informatie is het raadzaam het boekwerk aan te schaffen.

Tips onderteken huurcontract Spanje

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Een 2e woning: de weg zonder drempels

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen