Aannemingsovereenkomst in Portugal

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Nieuwe woning bouwen in Portugal, denk aan aannemingsovereenkomst!

De aannemingsovereenkomst wordt vooral gebruikt voor particuliere werkopdrachten
zoals bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe woning, en wordt geregeld
in de artikelen 1207º en 1230º van het Portugees Burgerlijk Wetboek.

Wat is een aannemingsovereenkomst

De aannemingsovereenkomst is een contract waarin één van de partijen zich
verplicht ten opzichte van een andere partij om een bepaald werk uit te voeren
voor een bepaalde prijs (art. 1207º BW).
Onder de uitvoering van een werk valt niet alleen de constructie of creatie, maar
ook het herstellen, de verbouwing of de afbraak van een object.
In de aannemingsovereenkomst is de aannemer geen ondergeschikte van de opdrachtgever,
maar een contractant die handelt volgens zijn eigen wil, alhoewel de
uitkomst van dat handelen moet resulteren zoals overeengekomen.
De partijen in de aannemingsovereenkomst hebben de wettelijke benaming van
aannemer en opdrachtgever (art. 1212º nº 1 en 2 BW). Het is mogelijk dat de
opdrachtgever niet de eigenaar is van het object; hij is eenvoudigweg één van de
partijen in de juridische relatie.

Wat zijn de rechten en plichten van de opdrachtgever

De rechten
a. Behalen van een resultaat.
De opdrachtgever die met de aannemer een aannemingsovereenkomst afsluit,
heeft het recht om binnen een overeengekomen termijn een werk overhandigd te
krijgen volgens het overeengekomen model.
b. Controle van het werk (art. 1209º BW)
De controle door de opdrachtgever heeft als hoofddoel het verhinderen van
gebreken die moeilijk te ontdekken zijn op het moment van de oplevering. Het
controlerecht kan niet door de partijen afgewend worden.
Bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning is verplicht om een supervisor
inschakelen. Aangezien de controle gebeurt in het belang van de opdrachtgever en
op zijn initiatief, is het deze die hiervoor de onkosten moet dragen.

De plichten
a. Prestatie van de beloning (art. 1211º n.º 2 CC).
De hoofdverplichting van de opdrachtgever is de prestatie van de overeengekomen
beloning. Bij gebrek aan een clausule, of in geval van tegenovergestelde
toepassing, moet de beloning betaald worden bij de aanvaarding van het werk.
b. Noodzakelijke medewerking
Bij niet-nakoming van deze plicht, zal de opdrachtgever uitstel oplopen (art. 813º
en volgende BW).
c. Aanvaarding van het werk

Ook niet-nakoming van deze plicht zal de opdrachtgever uitstel oplopen.

Wat zijn de rechten en plichten van de aannemer

De rechten
Retentierecht
Voor zekerheidsstelling van betaling van de beloning en van om het even welke
schadeloosstellingen, te wijten aan de niet-naleving van de contractuele plichten,
geniet de aannemer retentierecht op de gecreëerde of verbouwde objecten. Dit
retentierecht kan gelden voor zowel roerende als onroerende objecten (754º en
volgende BW).
Retentierecht is het recht van een schuldeiser om een goed dat hij onder zich heeft
niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie niet is betaald.

De plichten
a. Uitvoering van het werk (art. 1207º en volgende BW)
De aannemer is verplicht om een werk uit te voeren en om een bepaald
resultaat te behalen zoals overeengekomen en zonder gebreken. Dit is de
hoofdverplichting van de aannemer. Bij niet-naleving van deze verplichting
zijn verschillende sancties mogelijk.
De aannemer kan gedwongen worden om de gebreken te verwijderen of hij
kan onderworpen worden aan een reductie van de prijs, aan een ontbinding
van het contract of aan een vergoeding voor de veroorzaakte schade.
b. Behoud van het object
De aannemer is verplicht om het uitgevoerde werk te behouden tot dat de
opdrachtgever de oplevering aanvaard heeft.
c. Oplevering.

Termijn van uitvoering

De vastgelegde termijn voor de uitvoering van het werk begint niet te tellen vanaf
de datum van het afsluiten van het contract maar wel vanaf de terhandstelling van
het werk, want alleen vanaf dit moment heeft de aannemer de gelegenheid om de
werken waartoe hij zich verplichtte uit te voeren.
De terhandstelling van het werk is de handeling waarbij de opdrachtgever de
plaatsen waar de werken zullen worden uitgevoerd, alsmede de materialen en de
plannen van het project die noodzakelijk zijn om over te gaan tot de uitvoering van
de werken, ter beschikking stelt aan de aannemer.
Tijdens de uitvoering van het werk kan het aanvankelijke project worden gewijzigd.
Indien de veranderingen zich beperken tot het wijzigen van het type of de kwaliteit,
de structuur, de tijd of de plaats van de uitvoering van het werk, worden ze
aangeduid als veranderingen (1214º en volgende BW).
Na de voltooiing van het werk, moet de aannemer de opdrachtgever inlichten dat
het werk in orde is en kan worden geïnspecteerd. De opdrachtgever moet zich er
dan van vergewissen of het werk uitgevoerd werd volgens de overeengekomen
voorwaarden en of het geen gebreken heeft (art. 1218º/1 BW). Deze inspectie mag niet verward worden met de bovenvermelde (tussentijdse)
controle. Het gebrek aan inspectie of aan communicatie resulteert in de
aanvaarding van het werk zonder voorbehoud.

Opheffing overeenkomst

De opheffing van de aannemingsovereenkomst vindt plaats door de vervulling
ervan en kan beëindigd worden indien één van de partijen de aanvaarde clausules
niet naleeft.
Ten slotte wordt de aannemingsovereenkomst niet beëindigd door het overlijden
van om het even welke partij, behalve indien het, rekening houdend met de
persoonlijke kwaliteiten van de aannemer, gepast is (1230º BW).
In principe is een aannemingsovereenkomst geldig na een overlijden. Het is niet
mogelijk om verder te gaan met het contract indien de aannemer een
unieke/onvervangbare kennis heeft.
Voor verdere vragen over een aannemingscontract: raadpleeg een advocaat.

Bron: Dit artikel werd verzorgd door Dr. Bruno Fermin Melo, advocaat in de
Algarve, Portugal.

Revival van Spanje als land voor uw 2de huis

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Vakantiepark Residence Le Clos de Vignes

Geplaatst op 28-11-2019 in Vakantie recensie

0 reacties

Reactie plaatsen