Frankrijk: 2e huis + fiscale wijzigingen

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal


een tweede huis aanschaffen in Frankrijk en de rol van de fiscus

Het Franse parlement buigt zich de komende tijd over het wetsvoorstel ''Projet de loi de finances rectificative 2011'. Eerdere berichtgeving over dit pakket aan maatregelen, in het bijzonder de voorgenomen belastingverhoging voor niet- residente huisbezitters in Frankrijk, heeft veel aandacht getrokken alsmede meer vragen opgeroepen. In dit artikel licht mr. Aart Heering verbonden aan Heering Associates toe wat deze voorgenomen maatregelen inhouden en op wie ze van toepassing zijn.

Projet de loi de finances rectificative 2011
Een aantal wijzigingen zijn voor zowel in Frankrijk als in Nederland wonende personen met onroerend goed in Frankrijk van belang. Een aantal wijzigingen treft in het bijzonder de SCI- bezitter. Mocht de voorgenomen wet doorgang vinden, na goedkeuring, dan heeft dat de navolgende gevolgen.

Vermogensbelasting ( ISF)
Voor de vermogensbelasting geldt een direct ingaande verhoging van de drempel:

  • Vermogensbelasting is nu verschuldigd bij een (Frans) netto vermogen vanaf € 800.000 welk bedrag per 1 januari dit jaar, dus met terugwerkende kracht wordt verhoogd naar € 1.3 miljoen. De aangiftedatum is om deze reden uitgesteld tot 30 september 2011.
  • Met ingang van 2012 wordt het vermogensbelastingtarief teruggebracht naar 0,25% voor vermogens tot aan de € 3 miljoen en 0,5% boven de € 3 miljoen. Is het Franse vermogen minder dan € 1,3 miljoen, dan hoeft hier geen aangifte van te worden gedaan.
  • Bijzonder is hierbij dat bij overschrijding van de drempel de belasting verschuldigd is vanaf de eerste euro, wat inhoudt dat het totaalbedrag boven de € 1.300.000 in zijn geheel wordt belast, niet trapsgewijs zoals we in Nederland kennen. Een speciale regeling geldt echter bij vermogens tussen € 1.300.000 en € 1.400.000 welke wordt belast met een glijdende schaal.

Enig rekenwerk leert dat de wijzigingen soms gunstig zijn (met name voor grotere vermogens), maar de berekening vanaf de eerste euro is een domper!

Bouclier fiscal
De fameuze 'bouclier fiscal', waarmee wordt voorkomen dat in totaal niet meer dan 50% aan directe belastingen wordt betaald, wordt voor het overgrote deel afgeschaft. Deze zou volgens het voorstel per 1 januari 2012 moeten ingaan, over het inkomen genoten in 2011.

SCI en compte associé
Voor niet-Frans ingezetenen met onroerend goed in Frankrijk middels een tussen geschoven vennootschap (veelal een SCI) kan voor de berekening van de vermogensbelasting een 'eigen' vordering op de vennootschap niet meer als aftrekpost voor de waarde van de aandelen in aanmerking worden genomen. De Franse wetgever maakt nu definitief een einde aan deze fiscale maas in de wet. Het gaat dan zowel om de vordering in ‘compte courant’ van de associé als om de vordering van een gelieerde vennootschap zoals de 'eigen' BV. Bancaire schulden kunnen daarentegen wel in aanmerking worden genomen. Bent u Nederlands ingezetene, dan blijft de verdragsbescherming hopelijk in stand.

Belasting voor niet-ingezetenen met Frans onroerend goed
De niet in Frankrijk wonende eigenaar van Frans onroerend goed is, naar de mening van de breinen achter de veranderingen, iemand die wel profiteert van veel met gemeenschapsgeld betaalde voorzieningen, zonder echter navenant bij te dragen aan de daarvoor benodigde belastinginkomsten. Vandaar een nieuwe belasting voor niet- ingezetenen per 2012 waarbij zij jaarlijks 20 procent belasting dienen te betalen over de kadastrale huurwaarde 'valeur locative cadastrale' van hun onroerend goed. De hoop dat bij bezit middels een SCI de belasting ontweken wordt, wankelt onder de mededeling dat het gaat om zij die direct of indirect eigenaar zijn van Frans onroerend goed. Niet-Franse autoriteiten vragen zich af of hier Europese non-discriminatie beginselen ingeroepen kunnen worden. Franse autoriteiten echter denken dat het voorstel die test kan doorstaan.

Schenkingsrecht en successiebelasting
Voor schenkingsrecht bij verkrijgingen tussen echtgenoten en geregistreerde partners of tussen ouders en kinderen, worden de tarieven in de bovenste schijven (vanaf € 902.838) verhoogd van 35% naar 40%, respectievelijk (vanaf € 1.805.677) van 40% naar 45%. Voor successiebelasting ouders/kinderen geldt een overeenkomstige verhoging. In geval van elkaar opvolgende schenkingen is de 6-jaarstermijn (waarbinnen schenkingen bij elkaar worden opgeteld) opgerekt naar een tienjaars termijn. Wilt u deze verzwaring voor zijn door een schenking nog snel te formaliseren dan resten wellicht nog enkele weken, meer niet! Houdt u in dat geval ook rekening met de eventueel in Nederland verschuldigde schenkbelasting. Daarboven geldt tot nu toe een reductie voor schenkingsrecht op grond van de leeftijd van de schenker (tot 50%). Deze reductie wordt afgeschaft per het moment van ingang van de wet.

Diversen
Diverse andere maatregelen die in het voorstel beschreven staan, zonder daar hier verder op in te gaan, zijn:

  • Besluit u niet langer in Frankrijk woonachtig te zijn en woonde u in de tien voorafgaande jaren meer dan zes jaar in Frankrijk, dan is met betrekking tot bepaalde vermogensbestanddelen een exit-tax verschuldigd.
  • Ook voor de belastingheffing over trustvermogen wordt een regeling getroffen waarbij, net als in de Nederlandse belastingwetgeving ten aanzien van trusts, van een zekere transparantie wordt uitgegaan.

WAT NU?
De voorgestelde wijzigingen zijn nog geen wet. De 20 procent- heffing heeft veel aandacht over de grens gekregen. De ‘valeur locative cadastrale’ is op dit moment over het algemeen nog betrekkelijk laag maar… herziening is niet ondenkbaar. Nog veel vragen blijven onbeantwoord, bijvoorbeeld over de samenloop met werkelijke verhuur en over eventuele aftrekposten. Zit u in een schenkingsplan met onderwerping in Frankrijk, dan zou u de oprekking van de zesjaarstermijn of het beroep op reductie wegens leeftijd vóor kunnen zijn, door heel snel te handelen!
Voor Nederlands ingezetenen die hun onroerend goed via een SCI houden, blijft naar voorlopig inzicht, het Nederlands-Franse belastingverdrag een goede bescherming tegen de vermogensheffing. 

Deze informatie is samengesteld op basis van informatie verkregen van onze Franse partners Michelez & Associés te Parijs en Mr. Albert Mulder van CM-TAX te Cassis.

Auteur van dit artikel is  Mr Aart D.G. Heering


Het Mondi lidmaatschap is bijzonder aan te bevelen voor (toekomstige) eigenaren van een woning of beleggingsobject in het buitenland. Of u zich nu in de oriëntatiefase bevindt, al een woning hebt aangekocht of deze weer wilt gaan verkopen, u zult ongetwijfeld veel vragen hebben en willen weten welke juridische, fiscale, financiële en praktische consequenties uw beslissing heeft.

Bedenktijd bij aankoop van tweede huis

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

Zelf uw 2e woning in Frankrijk renoveren

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen