Woningrenovatie Italië belastingvoordelen

Geplaatst op 28-11-2019 in Juridisch & fiscaal

Je huisje in Italië verbouwen of opknappen kan je voordelen bij de fiscus opleveren

Als u uw woning in Italië wilt verbouwen kunt u profiteren van fiscale voordelen die in de loop van de tijd geleidelijk zijn uitgebreid. In het meest recente belastingaftrekbesluit van juni 2012 is de termijn voor het profiteren van een belastingaftrek van 50% van de kosten die zijn gemaakt in verband met renovatie van gebouwen vastgesteld op 30 juni 2013.

Het besluit van 2012 voorziet in een fiscale bonus voor wie zijn woning wil upgraden of aan condomini die werkzaamheden laten verrichten aan de gemeenschappelijke ruimten: de belastingaftrek is verhoogd van 36% met een limiet van € 48.000,-- per belastingbetaler naar 50% met een limiet van € 96.000,-- .

De werkzaamheden hoeven niet te zijn voltooid vóór 30 juni 2013 maar dienen wel uiterlijk op die datum te zijn betaald.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van 50% van de kosten moet “traceerbaar” zijn betaald via de bank: uit de overboeking moet de reden van betaling blijken. Bovendien moet het fiscale nummer van degene die profiteert van de aftrek zijn vermeld. Het voordeel is van toepassing op huizen die deel uitmaken van gebouwen die volledig zijn gerenoveerd tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013 en die vóór 30 juni 2013 zijn aangekocht.

Hoe werkt het?
U kunt 50% van de kosten gemaakt tot en met 30 juni 2013 in verband met re-novatie van uw woning of van gemeenschappelijke delen van gebouwencom-plexen (zoals condomini) aftrekken van de inkomstenbelasting (Irpef) met in-achtneming van 2 beperkingen: het onroerend goed moet in Italië liggen, en de maximale uitgaven ten behoeve van de aftrek mogen niet meer dan € 96.000,-- bedragen, verdeeld over 10 jaar. Voor belastingplichtigen van 75 jaar en ouder, of ouder dan 80, mag de aftrek worden uitgesmeerd over 5 of 3 jaar in plaats van 10.

De maximale aftrek van € 96.000,-- heeft betrekking op de vastgoedeenheid en niet op degene die profiteert van de aftrek.

Voorbeeld
Als u twee verschillende huizen bezit die u wenst te renoveren, dan kunt u aftrek krijgen voor de kosten voor renovatie ook als die in totaal de limiet van € 96.000,-- te boven gaan.
Als in plaats daarvan de geplande renovatie een voortzetting is van werk-zaamheden die in het verleden al begonnen zijn aan hetzelfde gebouw,
moeten ook de eerder gemaakte kosten worden meegeteld in dit bedrag. Voor uitgaven die in de loop van 2009 zijn gedaan voor werkzaamheden die zijn begonnen in voorgaande jaren, heeft men alleen recht op aftrek als met de kosten waarvoor reeds aftrek is verkregen de limiet van € 96.000,-- niet wordt overschreden.

Wie kan profiteren van het belastingvoordeel?
Iedereen die belastingplichtig is voor de persoonlijke inkomstenbelasting Irpef, en die al dan niet woont op het grondgebied van de Staat Italië, te weten:

- bezitters of bezitters bloot eigendom;

- houders van een zakelijk genotsrecht (vruchtgebruik, gebruik en be-woning of recht van opstal);

- huurders of bruikleners;

- leden van woningcorporaties;

- deelnemers in een vennootschap;

- individuele ondernemers, maar let op: in dat geval geldt de aftrek alleen voor onroerende zaken die niet tot de kapitaalgoederen of de goederen van de onderneming behoren.

Gezinsleden die samenleven met de eigenaar of houder van de onroerende goederen hebben eveneens recht op belastingaftrek mits zij daadwerkelijk de kosten dragen (om daarvoor in aanmerking te komen moeten facturen en rekeningen op hun naam zijn gesteld).

De koper die een voorlopig koopcontract (compromesso) is aangegaan kan ook in aanmerking komen voor de aftrek indien:

- het voorlopig koopcontract is vastgelegd;
- de koper in het bezit van de onroerende zaak is gebracht;
- de werkzaamheden voor rekening van de koper zijn en deze   daadwerkelijk de kosten draagt.

Ten slotte is het nuttig om te weten dat degene die zelf de verbouwing uitvoert ook om belastingaftrek kan verzoeken, maar dan alleen voor zover het de kosten van de gebruikte materialen betreft.

Belastingvoordelen voor energiebesparende verbeteringen
Voor kosten gemaakt tot en met 31 december 2012 kan, in lijn met eerdere fiscale regelgeving, een aftrek Irpef/Ires verkregen worden van 55% van de energiebesparing. De bestaande regels hiervoor blijven ongewijzigd, zowel voor gesubsidieerde werkzaamheden als voor de limiet (de maximale uitgaven).

Voor kosten gemaakt in de periode 1 januari tot 30 juni 2013 is de aftrek Irpef/Ires teruggebracht van 55% naar 50%, de wijziging geldt ook voor het maximaal af te trekken bedrag voor kosten gemaakt in het kader van een subsidieregeling.

vakantiehuismarketing 2de huis Frankrijk

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Ontwikkeling verkoop 2de huis Italie

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

0 reacties

Reactie plaatsen