Spaanse belastingen in vogelvlucht

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Spaanse belastingen bij tweede woning

Spaanse belastingen in vogelvlucht update 2011                      

Net als de Nederlandse fiscus, maakt de Spaanse fiscus een onderscheid tussen fiscaal ingezetene (resident) en niet fis­caal ingezetene (niet-resident). Als fiscaal ingezetene wordt u beschouwd, wanneer u meer dan 183 dagen per jaar (die pe­riode hoeft niet aaneengesloten te zijn) aantoonbaar in Spanje verblijft. Ook wanneer u minder dan 183 dagen in Spanje ver­blijft en u de fiscus kan aantonen dat het middelpunt van uw leven zich in Spanje afspeelt, wordt u beschouwd als fiscaal in­gezetene. Dit kunt u aantonen wanneer bijvoorbeeld uw gezin ook in Spanje verblijft, uw kinderen in Spanje naar school gaan en u en uw gezin deelnemen aan het sociale leven in Spanje, bijvoorbeeld als lid van een golf- of tennisclub.

 

NB. Sinds het jaar 2003 is voormelde periode van 183 dagen slechts een vuistregel.

De Spaanse fiscus kan met alle middelen bewijzen dat u  wel/geen fiscaal ingezetene bent.

Aanvraag fiscaal nummer

Indien de Spaanse fiscus vindt dat u fiscaal resident in Spanje bent en u bent het daar­mee niet eens, dan zult u het tegendeel moeten bewijzen (omkering bewijslast). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Neder­land. Indien de Spaanse fiscus u als fiscaal ingezetene beschouwt, bent u belasting­plichtig in Spanje voor uw gehele inkomen en vermogen, waar ook ter wereld. Indien Spanje met een ander land (bijvoorbeeld Nederland) een verdrag heeft gesloten ter voorkoming van dubbele belasting, zal de Spaanse fiscus eventueel een reductie verlenen op de Spaanse verschuldigde belasting op de door u in het buitenland verschuldigde belasting. Indien u fiscaal ingezetene van Spanje wilt worden of als zodanig door de Spaanse fiscus wilt wor­den beschouwd, dient u een fiscaal num­mer, een zogenoemd ‘NIE-nummer’ (Nú­mero de Indentificación de Extranjeros) aan te vragen.

Sinds 2 april 2007 behoeft een Eu-burger geen verblijfs- of werkvergunning meer aan te vragen. U dient echter nog wel een formulier in te vullen bij het dichtstbijzijnde politiebureau, met vreemdelingenafdeling. Na presentatie van het ingevulde- en ondertekende formulier verkrijgt u een registratiecertificaat(voluit: Certificado de Inscriptión en el Registro Central de Extranjeros, of te wel afgekort Certificado de Registro; voormeld certificaat bevat tevens voormeld NIE-nummer.

Belastingplichtig in Spanje

Volgens verdrag (met bijvoorbeeld Neder­land) kan de Spaanse fiscus u als belasting­plichtige aanmerken voor specifieke finan­ciële belangen in Spanje. Bijvoorbeeld een tweede huis. In de praktijk betekent dit dat u over uw tweede woning in Spanje belasting betaalt. En in Nederland dient u uw tweede woning aan te geven in box 3, met de vermelding dat het Spaans onroe­rend goed betreft. In het algemeen geldt dat de in Spanje verschuldigde belasting voor de tweede woning als eindheffing kan worden beschouwd. Voor de duidelijk­heid: in de meest voorkomende gevallen zult u resident zijn in Spanje en daarmee fiscaal ingezetene, alsmede niet-resident in Spanje en daarmee niet fiscaal ingeze­tene in Spanje.

Inkomstenbelasting resident

Zoals hierboven vermeld wordt uw we­reldinkomen betrokken in de Spaanse in­komstenbelasting (met uitzondering van inkomen dat bij verdrag is toegewezen aan een ander verdragsland). Het belastingta­rief bedraagt tussen de 24 procent en 43 procent, met dien verstande dat het belastingtarief voor inkomens boven een bedrag van € 80.000 44% bedraagt en boven een bedrag van € 120.000 45% bedraagt. Hieronder een aantal kenmerken van de Spaanse inkomstenbelasting, waarbij dient te worden opgemerkt dat de autonome regio’s hiervan kunnen afwijken:

• Onder voorwaarden betaalt u tot een jaarlijks inkomen van 22.000 euro geen inkomstenbelasting;

• Indien u over een arbeidsongeschikt­heidspensioen beschikt, betaalt u indien u permanent voor 100 procent bent af­gekeurd eveneens geen inkomstenbe­lasting;

• Sinds 1999 betaalt u geen inkomstenbe­lasting meer over het eigenwoningfor­fait van uw woning, waarin u permanent verblijft; een 2e of volgende woning wordt wel belast tegen 1,1%/2% van de kadastrale waarde(valor catastral) van uw woning tegen het voor u geldende belastingtarief;

het persoonlijk minimum waarvoor geen belasting wordt betaald bedraagt 5.151 euro, ver-

   hoogd met een bedrag van 918 euro boven de 65 jarige leeftijd,  alsmede met een bedrag van

   1.100 euro boven de 75 jarige leeftijd;

• In een aantal specifieke gevallen kunt u bepaalde bedragen aftrekken voor zowel uzelf, uw kinderen, alsmede bij u inwonende ouder(s) of invalide familie­leden;

• Werknemers met een salaris tot 9.180 euro kunnen 4.080 euro aftrekken. Deze aftrek gaat langs een glijdende schaal tot aan inkomens van 13.260 euro. Van­af 13.260 euro is de vaste aftrek 2.652 euro;

• Lijfrenten worden belast tegen een aflo­pende schaal;

• Indien u onroerend goed verhuurt kunt u alle kosten hiervoor van uw huur- inkomsten aftrekken;

• De Spaanse inkomstenbelasting kent on­dermeer een vermogenswinstbelasting op onroerend goed (óók op onroerend goed in het buitenland, bijvoorbeeld Ne­derland!), waarbij de winst wordt belast tegen 19% over de eerste € 6.000, alsmede 21% over het overige bedrag(minus een aantal af­trekposten zoals aan- en verkoopkosten en verbouwingskosten, gecorrigeerd met een inflatiecorrectie);

NB  Kopers voor 20 januari 2006 kunnen een bepaalde reductie verkrijgen gedurende het aantal jaren dat zij het onroerend goed in eigendom hebben,  plus dehiervoren gemelde aftrekposten en inflatiecorrectie.

Kopers na 20 januari 2006 hebben geen enkele reductie, behoudens voormelde aftrekposten en inflatiecorrectie

 

Indien u 65 jaar of ouder bent, bent u vrijgesteld van vermogenswinst­belasting (u dient dan wel minimaal 3 jaar Spaans resident te zijn)

Indien u onroerend goed verkoopt en daarna een vakantiewoning in Spanje gaat kopen, kunt u de vermogenswinstbelasting doorschuiven naar het nieuwe onroerend goed(u dient dan wel minimaal 3 jaar Spaans resident te zijn);

• Nieuw tenslotte is dat rente en divi­denden niet meer tegen het progres­sieve tarief worden belast, maar tegen een ‘vlaktaks’ van 19% over de eerste € 6.000, alsmede 21% over het overige. Dit tarief wordt ook gehanteerd voor vermogens­winsten, waaronder onroerend goed, alsmede vermogenswinsten op onder­meer beleggingen in aandelen.

Nederlandse regelgeving

Onder bepaalde voorwaarden kunt u ge­bruik maken van de Nederlandse regelge­ving, waarbij u opteert voor de keuzere­geling: ‘Nederlandsbelastingplichtig over wereldinkomen en -vermogen’. U krijgt dan ondermeer hypotheekrenteaftrek over onroerend goed (permanente bewo­ning), gelegen in Spanje. Om voor deze optie in aanmerking te komen dient u wel nog Nederlands inkomen te hebben, dat bijvoorbeeld bij verdrag is toegewezen aan Nederland. Voorbeelden daarvan zijn een ABP-pensioen of inkomsten uit een ei­gen bedrijf in Nederland.

Inkomstenbelasting niet-resident

U wordt voor de Spaanse inkomstenbe­lasting belast voor de inkomsten uit som­mige bij verdrag bepaalde vermogensbe­standdelen (ondermeer onroerend goed). Hieronder een aantal kenmerken van de Spaanse inkomstenbelasting voor niet re­sidenten:

• U bent inkomstenbelasting verschuldigd over het eigenwoningforfait (24 procent van 1,1 procent of 2 procent van de ka­dastrale waarde (valor catastral);

• Bij verhuur van onroerend goed bent u 24 procent inkomstenbelasting ver­schuldigd over de huurinkomsten;

• Anders dan voorheen betaalt u ‘slechts’ 19% vermogenswinstbelasting over de winst(verminderd met voormelde aftrekposten en inflatiecorrectie), behaald met de verkoop van onroerend goed;

Let op! Indien de verkoper geen resident is, dient hij 3% van de ver­koopwaarde van het onroerend goed als voorheffing op de vermogenswinstbelas­ting over te maken aan de Spaanse fiscus. ‘Verzuimt’ de verkoper deze voorheffing te voldoen, dan kan de Spaanse fiscus het één en ander verhalen op het onroerend goed, dat inmiddels in eigendom is van de koper. Het is daarom raadzaam als ko­per deze voorheffing op de koopsom in mindering te brengen en die zelf aan de Spaanse fiscus te voldoen.

Let op! Indien u slechts één onroerend goed in Spanje bezit, behoeft u geen fiscale vertegenwoordiging in Spanje te hebben. Bij meerdere onroerende goederen bent u verplicht zich fiscaal te laten vertegenwoordigen in Spanje(door een Spaanse resident/gestor etc.)

Vermogensbelasting resident /niet resident(Impuesto sobre el patrimonio)

De vermogensbelasting is per 1 januari 2008 voor zowel residenten als niet-residenten feitelijk afgeschaft.

Onroerendgoedbelasting

resident / niet resident

(Impuesto sobre Bienes Inmeubles)

De Spaanse onroerendgoedbelasting wordt geheven over de kadastrale waarde (valor catastral) van het onroerend goed tegen een percentage van minimaal 0,3 procent en maximaal 1,3 procent.

Plusvalia resident / niet-resident

(Impuesto municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza)

Deze belasting wordt door de gemeente geheven en wordt alleen berekend over de waardevermeerdering van de grond, en wel steeds bij overdracht van die grond (dus niet over de waarde van de opstallen die op die grond staan). De waardever­meerdering wordt belast tegen een tarief van minimaal 10% en maximaal 40%, gedurende een tijdvak van maxi­maal 20 jaar. Let op! Verdelingen worden ook belast! In principe dient de verkoper deze belasting te voldoen. Hiervan kan worden afgeweken, waarbij wordt over­eengekomen dat verkoper en koper bij­voorbeeld ieder 50 procent van die belas­ting betalen of de koper het geheel.

BTW resident / niet-resident

(IVA= Impuesto sobre el Valor Añadido)

Indien u bouwgrond koopt zonder opstal betaalt u 18 procent IVA over die waarde. Indien u bouwgrond koopt om daarop een opstal te laten bouwen door een project­ontwikkelaar (koop-/aannemingsover­eenkomst) betaalt u slechts 7 procent IVA over de totale waarde van de grond en de opstal. Indien u naderhand nog bijvoor­beeld een garage of tuinhuis wilt bijbou­wen, betaalt u over de waarde daarvan 18 procent IVA. Ter besparing van IVA is het raadzaam het één en ander tegelijk bij de bouw van het opstal te realiseren.

Overdrachtsbelasting

resident / niet-resident

(ITP= Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)

Indien u bestaand onroerend goed van een particulier koopt, betaalt u geen IVA maar ITP en wel 6/7 procent over de waarde van het onroerend goed, zoals dat staat vermeld in de notariële akte (escritura pú­blica de compraventa). U dient er rekening mee te houden dat een te lage waarde in deze koopakte consequenties kan heb­ben. Niet alleen een boete van de Spaanse fiscus, een eventueel door de Spaanse fiscus op te leggen schenkbelastingaanslag, maar ook voor wat betreft de ver­mogenswinstbelasting.

 

Taxatie (2e) huis in Spanje

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

Een recreatiewoning met toekomst in Zwitserland

Geplaatst op 28-11-2019 in Tweede woning

1 reactie

Peter
Peter
op 26-11-2021 om 16:05
op 26-11-2021 om 16:05
Beste, Reeds vele malen heb ik rondom dit onderwerp info proberen te verzamelen. Echter kom ik maar niet achter hoe het werkelijk zit. Situatie is als volgt. Stel: Wij gaan naar spanje en worden daar spaans resident. Echter behouden wij een huis in Nederland. Na enige jaren besluiten wij toch om de woning in Nederland te verkopen. Moeten wij dan over de winst van de verkoop van de in Nederland gelegen woning in Spanje belasting betalen? En zo ja hoe veel? Op welke wijze? Indien iemand hier iets zinnigs over kan zeggen hoor ik het graag. gr, Peter
Beste, Reeds vele malen heb ik rondom dit onderwerp info proberen te verzamelen. Echter kom ik maar niet achter hoe het werkelijk zit. Situatie is als volgt. Stel: Wij gaan naar spanje en worden daar spaans resident. Echter behouden wij een huis in Nederland. Na enige jaren besluiten wij toch om de woning in Nederland te verkopen. Moeten wij dan over de winst van de verkoop van de in Nederland gelegen woning in Spanje belasting betalen? En zo ja hoe veel? Op welke wijze? Indien iemand hier iets zinnigs over kan zeggen hoor ik het graag. gr, Peter
Reactie plaatsen